• Laika Banka
 • Mūsu operātori gaida Jūsu zvanu

Vairāk iespēju – vairāk labo darbu!

Publicēts Otrdiena, 02 Decembris 2014 Autors Santa Dzene

No 26. jūnija mūsu sabiedriskai organizācijai „4p.lv” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju juridiskām un fiziskām personām, kas mums ziedo, saņemt nodokļu atlaides, bet visiem mums - īstenot vairāk labo darbu.

Mūsu organizācijas pastāvēšanas laikā mēs esam ļoti daudz darījuši labo darbu – palīdzējām viens otram, realizējām dažādus sabiedriskus un sociāli nozīmīgus projektus. Tas viss ir bijis īstenojams pateicoties jums – Laika Bankas dalībniekiem, mūsu aktīvistiem un finansiālajam atbalstam. Kādreiz ir gadījies arī tā, ka darīt labus darbus mūs ir kavējis tikai viens – resursu trūkums, piemēram, kad nav bijis degvielas, lai varētu īstenot nozīmīgu braucienu utt. Saņemt ziedojumus mums nebija tiesību, tāpēc, ka mūsu organizācijai nebija piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ar statusa piešķiršanu viss ir mainījies.

Tagad jūs varat atbalstīt mūsu organizācijai nozīmīgas aktivitātes ar ziedojumiem! Jūs varat to izdarīt jau tagad!

Biedrība 4p.lv
Reģ. Nr. 40008184859
A/S “Swedbank”,
S.W.I.F.T.: HABALV22
LV75HABA0551031759183
Maksājuma mērķīs: “sabiedriskais projekts Laika banka”

vai ziedot, izmantojot bankas karti:

Jūsu ziedotie līdzekļi 100% tiks izlietoti projekta „Laika Banka” uzturēšanai un citiem projektiem. Mūsu aktivitātēm līdzi var sekot mūsu mājas lapā 4p.lv un facebook www.facebook.com/www.4p.lv

Jūsu ziedotie līdzekļi 100% apjomā tiks novirzīti tam paredzētu mērķu īstenošanai. Mūsu sabiedriskās organizācijas „4p.lv” administratīvie izdevumi netiek segti no jūsu ziedojumiem.

Saņemt sabiedriskā labuma statusu nebija viegli. Iesniedzot iesniegumu bija nepieciešams smalki izklāstīt visu mūsu labo darbu par pagājušo gadu un saplānot gan tuvākās, gan tālākās aktivitātes. Komisijas sēde bija nepieciešams iepazīstināt ar mūsu mērķiem, pamata aktivitātēm un rezultātiem, kā arī atbildēt uz visiem komisijas jautājumiem. Pateicoties Santai Dzenei mēs ar šo uzdevumu veiksmīgi tikām galā. Rezultāts bija pozitīvs un visi komisijas locekļi vienbalsīgi nobalsoja „par”. Tagad mūsu organizācijai ir iespēja aicināt ziedotājus mūsu mērķu īstenošanai, attīstībai un darba uzlabošanai. Piešķirtais mūsu organizācijai sabiedriskā labuma statuss uzliek lielu atbildību mūsu administrācijai, jo paredz ļoti stingru atskaiti par katru aktivitāti, precīzas grāmatvedības atskaites par katru izlietoto centu tieši paredzētajam mērķim. Vēlamies pateikties mūsu brīvprātīgajai grāmatvedei Ingai par šo nozīmīgo darbu!

Mēs ceram, ka šīs notikums atvērs mums durvis tur, kur tās ir bijušas slēgtas ceļā uz mūsu mērķa sasniegšanu – laimīgu un vienotu sabiedrību mūsu zemē.

Papildus informācijai Par iedzīvotāju ienākuma nodokli:

Nodokļu atlaides fiziskām personām

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantu likumi.lv/doc.php?id=56880 fiziskām personām, veicot ziedojumus sabiedriskām organizācijām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā un kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem, taču jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem nebūs lielāki par 20% no apliekamā ienākumu lieluma.

Lai saņemtu ienākuma nodokļa atmaksu par veiktajiem ziedojumiem:

 1. jāiesniedz Valsts Ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedojumu summu;
 2. tā kā normatīvie akti precīzi nenosaka, kādi dokumenti ir jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai, rekomendē pievienot šādus dokumentus:
  • dokuments, kas apliecina ziedojuma summu – kases ieņēmumu orderis (izsniedz organizācija, kurai tika veikts ziedojums) vai bankas izdruka (dokumentus, kas apliecina ziedojuma summas apmēru fiziskai personai ir jāglabā trīs taksācijas gadus);
  • lēmumu par organizācijas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu (izsniedz organizācijas, kurai tika veikts ziedojums).

Lai saņemtu konsultāciju un palīdzību Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanai un iesniegšanai jūs varat griezties Valsts Ieņēmumu dienestā apkalpošanas nodaļā ņemot līdzi personu apliecinošo dokumentu (pase vai ID karte). Tāpat var izmantot palīginstrumentus VID mājas lapā www.vid.gov.lv, kur sadaļā „Gada ienākumu deklarācija” ir pieejama plaša informācija ar video instrukciju par Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanu.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

Likums par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” likumi.lv/doc.php?id=34094 nosaka, ka uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikā un pastāvīgajām pārstāvniecībām samazina ienākuma nodokli par 85% no summām, kas ziedotas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Īpašums, mantas vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis, vai ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

Lai saņemtu nodokļa atlaidi, juridiskai personai:

 1. jāaizpilda un jāiesniedz Uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
 2. deklarācijai pievieno sekojošus dokumentus:
  • dokuments, kas apliecina ziedojuma summu – kases ieņēmumu orderis (izsniedz organizācija, kurai tika veikts ziedojums) vai bankas izdruka (dokumentus, kas apliecina ziedojuma summas apmēru juridiskai personai ir jāglabā piecus taksācijas gadus);
  • lēmumu par organizācijas sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu (izsniedz organizācijas, kurai tika veikts ziedojums).

  Reģistrācijas apliecība   Sabiedriskā labuma statuss
   registracijas_aplieciba.pdf    slo_statuss.pdf